Privacyverklaring

Het Waarborg- en Sociaal Fonds voor het Tuinbouwbedrijf en voor de Landbouw vinden de bescherming van uw privacy erg belangrijk. Wij streven er dan ook naar om uw persoonsgegevens op een wettelijke, eerlijke en transparante manier te verwerken.
Huidige privacyverklaring heeft betrekking op alle persoonsgegevens die worden verzameld en verwerkt door Het Waarborg- en Sociaal Fonds voor het Tuinbouwbedrijf en voor de Landbouw (hierna WSF genoemd). In deze privacyverklaring leggen wij uit welke informatie wij over u verzamelen, waar wij die informatie voor gebruiken en aan wie wij deze informatie doorgeven. U vindt in de Privacyverklaring ook terug welke rechten u heeft en hoe u deze kunt uitoefenen. Onze privacyverklaring kan van tijd tot tijd wijzigen. Alle aanpassingen zullen steeds op deze pagina worden aangegeven.

 

Bescherming van de persoonsgegevens

De websites www.fonds-tuinbouw.be en www.fonds-landbouw.be worden beheerd door de medewerkers van het WSF en hebben als doel u informatie te verstrekken over seizoensarbeid in de sector. Anderzijds kan u via deze site ook meer informatie vinden over de tussenkomsten van het WSF. Ons privacybeleid is gebaseerd op Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (ook bekend onder de afkorting AVG).
De gegevens in het kader van de wettelijke tussenkomsten worden door de Kruispuntbank der Sociale Zekerheid aan het fonds bezorgd. De bijkomende informatie die wordt opgevraagd bij de werkgevers en de werknemers wordt verwerkt door het WSF met het oog op het uitvoeren van de wettelijke verplichtingen.
Al deze persoonlijke gegevens worden verwerkt door het WSF, die zich in de uitvoering van haar opdrachten inzet om de toepasselijke wetgeving over de privacybescherming na te leven.

 

Waarvoor zijn de persoonsgegevens bestemd?

Uw persoonlijke gegevens worden gebruikt voor de verwezenlijking van een aantal opdrachten. Deze opdrachten staan beschreven op de website en worden hieronder kort opgesomd:
- Toekenning tewerkstellingspremies
- Berekening en toekenning werkgelegenheidsplan 45+
- Aanvullende vergoeding SWT
- Bestaanszekerheidsvergoeding ziekte en tijdelijke werkloosheid
- Terugbetaling loonkost vorming
- Berekening en betaling eindejaarspremie
- Berekening syndicale premie
- Berekening en betaling getrouwheidspremie
- Berekening ecocheques
- Administratie Seizoensarbeid

 

De wettelijke basis

De wettelijke basis voor het gebruik van uw gegevens in het kader van de wettelijke tussenkomsten/aanvullende vergoedingen werd bepaald bij KB. Het Waarborg- en Sociaal Fonds voor het Tuinbouwbedrijf en de Landbouw werd opgericht vanuit het Paritair Comité van de Tuinbouw (PC 145) en van de Landbouw (PC144) via de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 juni 1991. De vaststelling van haar statuten werd algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 3 oktober 1991.
De verwerking van uw persoonsgegevens vindt haar rechtsgrond in de wettelijke verplichting die op het WSF rust. Anderzijds behoort de verwerking ook tot het gerechtvaardigd belang van het WSF, in het bijzonder de mogelijkheid om betalingen uit te voeren en administratie bij te houden.

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Voor zowel de wettelijke tussenkomsten aan de werkgever als aan de werknemer verwerken wij:
- De persoonlijke gegevens van de werknemer uit het Rijks- en bisregister
- De loopbaangegevens (prestaties, tewerkstellingen, anciënniteit,…) van de werknemer
- De bedrijfsgegevens van de werkgever
- De contactgegevens
Daarnaast staan er ook camera’s in het gebouw. Wanneer u onze kantoorgebouwen betreedt dan kan u worden gefilmd. Deze camerabeelden dienen louter ter beveiliging van onze kantoorgebouwen. Het behoort tot ons gerechtvaardigd belang om deze gegevens te verwerken in het kader van de beveiliging van onze infrastructuur en onze werknemers.

 

Aan wie mogen wij uw persoonlijke gegevens communiceren?

Binnen het WSF springen wij zeer zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en delen wij alleen de gegevens die nodig zijn om u de beste dienstverlening te bieden. De persoonlijke gegevens worden niet gedeeld, tenzij op basis van wettelijke of contractuele verplichtingen, zoals met de volgende bestemmelingen:
- FOD-financiën: gegevens nodig voor uw belastingen
- RSZ: gegevens voor de sociale zekerheid
- Sociaal Secretariaten: ecocheques voor de fiscale fiche
- Acerta: verwerking Brugpensioenen

- Edenred voor het bestellen van Eco-cheques
- Financiële instelling: gegevens om uw premies uit te betalen
- Derden waaraan u de toestemming hebt gegeven om gegevens op te halen (bijvoorbeeld de werkgever die de toestemming heeft gekregen van de werknemer om het aantal dagen in DIMONA op te vragen.)
- Andere derden die beschikken over een uitdrukkelijke machtiging daartoe vanwege de privacy commissie (zoals gerechtsdeurwaarders, gerechtelijke actoren, …) kunnen eveneens gegevens opvragen.
- Dienstverleners die ons helpen bij het onderwerp en onderhoud van onze applicaties en het beheer van onze servers.
- Verder worden de gegevens gebruikt voor rapportering en beleidsondersteunend onderzoek. In dat geval gaat het altijd om globale, anonieme statistieken en nooit om herkenbare persoonlijke gegevens.
Deze gegevens worden verwerkt in overeenstemming met het beleid zoals beschreven in de bovengenoemde AVG-verordening.

 

Blijft de communicatie van gegevens beperkt tot de EU?

De communicatie naar de werknemers gebeurt over de hele wereld, rechtstreeks naar de betrokken werknemer. Er gebeurt geen uitwisseling van verdere gegevens. De communicatie op beleidsniveau gebeurt binnen België en steeds conform met de regelgeving m.b.t. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

 

Bewaren van persoonsgegevens

Het bewaren en verwerken van deze gegevens is noodzakelijk voor de uitoefening van onze activiteiten en het verlenen van onze diensten (zoals het correct kunnen berekenen van de premies en tussenkomsten.). Wij gebruiken uw anonieme gegevens ook voor statistieken en beleidsondersteunend onderzoek.

 

Welke rechten hebt u?

Bij de uitvoering van de opgelegde taken en opdrachten leeft het WSF de wetgeving na. Binnen de grenzen van de wetgeving hebt u het recht:
- Toegang te krijgen tot uw gegevens. U kan bij ons de bevestiging opvragen dat wij uw persoonsgegevens verwerken. U kan ons ook om een kopie van uw persoonsgegevens vragen.
- Te vragen uw gegevens te wissen of te verbeteren. U heeft het recht ons te vragen uw persoonsgegevens te verwijderen (bepaalde gegevens) of te verbeteren. U erkent hierbij dat bij een verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten niet geleverd kunnen worden.
- De verwerking van de gegevens te beperken;
- Bezwaar te maken tegen de verwerking.
Daartoe neemt u contact op met de verwerkingsverantwoordelijke via dpo@hortifonds.be.
U hebt bovendien recht uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens in te trekken (op voorwaarde dat de verwerking gebaseerd is op uw toestemming). U moet echter ook rekening houden met de wettelijke verplichting die op het WSF rust om de hen opgelegde taken en opdrachten uit te laten voeren. In dit geval is er geen sprake van toestemming en kan deze dus ook niet ingetrokken worden.

 

Wat zijn onze voornaamste informatiebronnen

Persoonlijke gegevens
- Kruispuntbank voor de Sociale Zekerheid
- Rijksregister
Contactgegevens:
- Rechtstreeks van de werkgever of de werknemer
- Via het contactformulier op de website
Loopbaangegevens
- Kruispuntbank voor de Sociale Zekerheid
- Rechtstreeks van de werkgever
Betalingsgegevens:
- Rechtstreeks via de werkgever of de werknemer
- Via uw bank
Gegevens over vormingen
- Via de vormingsinstellingen Mission Wallonne, EduPlus
- Rechtstreeks van de werkgever

 

U kan voortaal terecht bij uw Data Protection Officer.

De DPO adviseert en informeert het WSF over GDPR en controleert of wij voldoen aan de richtlijn. De DPO is uw aanspreekpunt voor vragen in verband met uw privacy. U kan contact opnemen met de DPO om uw persoonlijke gegevens te bekijken, te verwijderen (in uitzonderlijke gevallen) of te corrigeren, bij voorkeur via mail: dpo@hortifonds.be of eventueel via post (WSF, t.a.v. DPO, Diestsevest 32 bus 6A, 3000 Leuven).