25 Latest Articles

Ecocheques 2016 voor de reguliere werknemer

Ecocheques 2016 voor de reguliere werknemer
In 2009 werd in het Paritair Comité voor het Tuinbouwbedrijf en voor de Landbouw, tussen de representatieve werkgevers- en werknemersorganisaties overeengekomen om vanaf 2009 een jaarlijkse premie toe te kennen aan de reguliere werknemers. In 2009 bedroeg deze premie € 50. Hiervan was € 15 ten laste van de werkgever en € 35 ten laste van het Fonds. Sinds 2010 bedraagt deze premie € 250 voor een voltijdse, vaste (=reguliere) arbeidskracht en moet deze volledig gefinancierd worden door de werkgever.  Voor de deeltijdse werknemers wordt dit bedrag omgerekend pro rata het aantal dagen dat zij op het bedrijf werken.


Administratieve ondersteuning van het Sociaal Fonds aan de werkgever

Aan het Waarborg en Sociaal  Fonds voor het Tuinbouwbedrijf en voor de Landbouw werd de opdracht gegeven om de werkgevers administratieve te ondersteunen bij de toekenning van ecocheques aan de reguliere werknemers. Het Waarborgfonds zal zo instaan voor het berekenen en het bestellen van de ecocheques van al de reguliere arbeiders in de sector. De werkgever moet hiervoor niets ondernemen. Begin december 2016 zal het fonds de berekening opmaken en versturen, samen met een voorafbetaling die betaald moet worden aan de firma Edenred. Na ontvangst van de betaling zal Edenred het pakket ecocheques toesturen. De berekening gebeurt op basis van de reguliere arbeidsprestaties en gelijkgestelde dagen geleverd in de referteperiode van 01/07/2015 tot en met 30/06/2016.


Bestelling van het Waarborg en Sociaal Fonds kan niet geannuleerd worden

Bestellingen geplaatst door het Waarborg en Sociaal Fonds kunnen NIET geannuleerd of gewijzigd worden. Indien de ecocheques besteld worden door de werkgever zelf of zijn of haar Sociaal Secretariaat dan wordt deze niet door ons fonds erkend. Enkel de bestelling geplaatst door het fonds wordt geregistreerd en is bovendien wettelijk verplicht.


Liever geen ecocheques maar de premie in een ander voordeel

Het geven van ecocheques kan evenwel gecompenseerd worden door een ander voordeel (zoals bijvoorbeeld maaltijdcheques). Het nettovoordeel moet echter wel hetzelfde bedrag blijven. Deze omzetting moet ook vastgelegd worden in een CAO op ondernemingsniveau die vóór 15 oktober geregistreerd moet zijn. De neerlegging van een CAO gebeurt bij de Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen, Ernest Blerotstraat 1, 1070 Brussel.


De onderneming heeft een CAO afgesloten ter omzetting van de ecocheques naar een ander voordeel

Wanneer de onderneming reeds  een dergelijke CAO heeft afgesloten moet elk jaar opnieuw een kopie overgemaakt worden aan onze organisatie, per post of per email. Gelieve ons dit vóór 21/10/2016  te bezorgen.


Van seizoenarbeid naar reguliere arbeid

Per kalenderjaar mag een arbeider maximum 65 dagen seizoenarbeid presteren in de tuinbouwsector (+35 dagen in de witloof en/of champignonsector (mits akkoord)) en 30 dagen in de landbouwsector. Wanneer de seizoenarbeider bij een werkgever over dit maximum gaat is hij geen seizoenarbeider meer, maar een reguliere arbeider. Voor deze dagen van reguliere arbeid zullen dan eveneens ecocheques moeten betaald worden.


Ecocheques minder dan 10,00 Euro

Sinds 2011 werd in het IPA (Inter Professioneel Akkoord)  ook bepaald dat wanneer de ecocheques minder dan 10,00 Euro bedragen de werkgever de keuze krijgt: ofwel ecocheques  toekennen ofwel het bedrag,  verhoogd met  50 %, toevoegen aan het loon. Mogen wij vragen ons ook hierover vóór 21/10/2016 te laten weten welke keuze u hierin maakt. 

Zonder reactie op bovenstaande bemerkingen en/of vragen, zal het Waarborgfonds automatisch ecocheques berekenen en bestellen bij Edenred. Deze bestelling zal dan niet meer geannuleerd kunnen worden.