Waarborg en Sociaal Fonds voor het Tuinbouwbedrijf

DE OPRICHTING VAN HET FONDS

Het Waarborg- en Sociaal Fonds voor het Tuinbouwbedrijf werd opgericht vanuit het Paritair Comité van de Tuinbouw (PC 145) via de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 juni 1991. De vaststelling van haar statuten werd algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 3 oktober 1991.

 

DE FINANCIERING

De werkgevers dragen, naast de verschuldigde sociale zekerheidsbijdrage, een extra bijdrage voor het Fonds af. Het bedrag van deze bijdragen werd vastgelegd bij CAO. De inning van de gelden gebeurt via de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid “RSZ”. Deze financiering is bestemd voor de realisatie van de opdrachten en de kosten van de bijbehorende administratie.

 

HET BEHEER

Het Waarborg en Sociaal Fonds voor het Tuinbouwbedrijf wordt beheerd door een Raad van Bestuur. Deze is paritair samengesteld door afgevaardigden van werkgevers en werknemers.

De leden van onze Raad van Bestuur zijn :

 

Als vertegenwoordiging van de

werkgeversorganisaties

 

 
 

Als vertegenwoordiging van

de werknemersorganisaties

 

Effectieve leden

 
 

Effectieve leden

 

Voorzitter Chris Botterman, Boerenbond

Jan Van Cayzeele, AVBS

Claude Vanhemelen, FWH

 
 

Ondervoorzitter Frans Dirix, ACV

Alain De Temmeman, ABVV

Dominik Roland, ACLVB

Plaatsvervangende leden

Koen Tierens, AVBS

 
   


DE DOELGROEP

Het Waarborg en Sociaal Fonds voor het Tuinbouwbedrijf is bevoegd voor de werkgevers en hun werknemers die ressorteren onder het paritair comité tuinbouw (145) met uitzondering van de bedrijven gespecialiseerd in aanleg en onderhoud van parken en tuinen (pc 145.04). Belangrijk is dat deze werkgevers bij de RSZ ingeschreven zijn in de categorie (onder werkgeverskengetal) 194 (tuinbouw algemeen), 494 (bloementeelt) of 594 (witloofteelt).

 

De werknemers waarvoor het Waarborgfonds werkt zijn:

de reguliere arbeiders  

 

type werknemer 

omschrijving 

werknemerskengetal 015 Gewone handarbeiders

Werklieden van de gewone categorie en leerlingen van deze categorie vanaf het jaar waarin ze 19 jaar worden 

werknemerskengetal 024

Gesubsidieerde contractuele handarbeiders

Gesubsidieerde contractuelen, handarbeiders die met reëel loon worden aangegeven  

werknemerskengetal 027

Leerplichtige gewone handarbeiders

 

Leerplichtigen - werklieden en stagiairs van de gewone categorie (zie werknemerskengetal 015) tot 31 december van het jaar waarin ze 18 jaar worden.

 

 

de seizoenarbeiders 

 

 type werknemer

omschrijving

werknemerskengetal 010 

Seizoenhandarbeiders

 

Tijdelijke werklieden in de tuinbouw en in de landbouw (werkgevers met werkgeverscategorieën 193, 194, 494, 594)

werknemerskengetal 022

Andere leerplichtige handarbeiders

 

Leerplichtigen - werklieden en stagiairs van de speciale categorie tot 31 december van het jaar waarin ze 18 jaar worden.

 

HET DOEL

Het doel van het Waarborg en Sociaal Fonds voor het Tuinbouwbedrijf is te voorzien in een aanvullend stelsel van sociale zekerheid/bestaanszekerheid, naast het wettelijke stelsel van sociale zekerheid en aangepast aan de behoefte van de sector. Deze aanvullende stelsels zijn van toepassing op zowel de werkgever als de werknemer van de sector.

 

DE TAKEN

Het Waarborgfonds staat in voor het financieren, het toekennen en uitkeren van sociale voordelen. Tevens dient zij de werkgelegenheid en vakopleiding te bevorderen via tewerkstellings- en vormingsinitiatieven. De maatregelen die getroffen worden in het Paritaire Comité voor de Tuinbouw (PC 145) en vastgelegd worden bij cao dienen door het Waarborgfonds binnen de voorziene termijn uitgevoerd te worden.

De huidige taken kunnen als volgt gedefinieerd worden

Eindejaarspremies 

Uitbetalen van de eindejaarspremies aan de reguliere- en seizoenarbeiders

 

Syndicale premies

Verdelen van de attesten voor de syndicale premie aan de reguliere- en seizoensarbeiders.

 

Ecocheques

Administratieve verwerking van de ecocheques voor de werkgever

 

Tewerkstellingspremies

Toekennen en uitbetalen van tewerkstellingspremies aan de werkgever

 

Brugpensioen

Uitbetaling van de aanvullende vergoeding brugpensioen aan de arbeider

 

Bestaanszekerheids-vergoeding

Terugbetaling aan de werkgever van de bestaanszekerheidsvergoeding bij langdurige ziekte van de arbeider

 

Vergoeding loonkost vakopleiding

Vergoeding aan de werkgever, van de loonkost van zijn arbeider wanneer deze laatste een vakopleiding volgt

 

Gelegenheidsformulier

Verdeling van de sociale documenten voor seizoenarbeid (het gelegenheidsformulier)

 

Informatie rond dimona-dagen

Op vraag van de werkgever en mits toestemming van de werknemer, de werkgever informeren over het aantal gepresteerde dagen seizoensarbeid door de werknemer.